Algemene voorwaarden DE LEUGENACADEMIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE LEUGENACADEMIE
Hoogeveenenweg 100

2913 LV Nieuwerkerk ad IJssel

www.DE LEUGENACADEMIE.nl

Artikel 1. Definities

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

DE LEUGENACADEMIE:de opdrachtnemer van de algemene voorwaarden die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. 
Website:De elearning opleidingen gevelverd door DE LEUGENACADEMIE of een externe ingeschreven instructeur en geleverd door DE LEUGENACADEMIE.store
Opdrachtgever:de school/instelling/ bedrijf/ particulier die aan DE LEUGENACADEMIE opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten of diensten 
Overeenkomst:de overeenkomst van de opdracht tot productafname en dienstverlening waarbij de opdrachtnemer zich ten opzichte van de school/instelling/ bedrijf/ particulier verbindt tot het leveren van producten of diensten. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, diensten en overeenkomsten. Ze gelden voor elke overeenkomst tussen DE LEUGENACADEMIE en een opdrachtgever waarop DE LEUGENACADEMIE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DE LEUGENACADEMIE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 4. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Alle afbeeldingen en informatie op de website zijn zorgvuldig opgesteld en gecontroleerd. Dit geldt niet voor opleidingen welke aangeboden zijn door externe instructeurs. DE LEUGENACADEMIE is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren diensten en informatie aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

Artikel 3. Aanvang en duur overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan na bestelling van de opdrachtgever. Het staat de partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd.
 3. De overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de periode welke is afgesproken bij het aanschaffen van de opleiding en kan worden verlengd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijd schriftelijk opzeggen (bij een langdurigere overeenkomst) met een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. DE LEUGENACADEMIE voert de overeenkomst naar beste kunnen uit in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. DE LEUGENACADEMIE zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang van de website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen bij problemen. DE LEUGENACADEMIE heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing op de website deze tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn ten opzichte van de bezoekers.
 3. Opdrachtgever dient het eigen computersysteem te beveiligen tegen virussen en ervoor te zorgen dat aan derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft wordt tot de website.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DE LEUGENACADEMIE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. DE LEUGENACADEMIE behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de website indien dit wenselijk is voor het functioneren van de website. Als dergelijke wijzigingen directe invloed hebben op de wijze waarop de opdrachtgever toegang verkrijgt tot de website dan wel de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de website, zal DE LEUGENACADEMIE de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over deze wijzigingen.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DE LEUGENACADEMIE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, uiterlijk 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek aan DE LEUGENACADEMIE worden verstrekt.
 7. DE LEUGENACADEMIE heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk de hierboven genoemde gegevens aan DE LEUGENACADEMIE verschaft.

Artikel 5. Voorbehoud

 1. DE LEUGENACADEMIE gaat de inspanningsverplichting aan om de informatie en de diensten op de website te leveren naar beste vermogen. De overeenkomst is geen resultaatsverbintenis. De opdrachtgever erkent dat:
  1. het technisch onmogelijk is om een website 100% foutloos aan te leveren;
  2. dat eventuele fouten kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een onderdeel op de website;
  3. informatie op de website onvoldoende nauwkeurig kan zijn of typefouten kan bevatten;
  4. dat de werking van de website nadelig beïnvloed kan worden door omstandigheden en prestaties waarop DE LEUGENACADEMIE geen invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld telecommunicatieverbindingen en netwerkproblemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en na overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
 3. DE LEUGENACADEMIE zal bij wijziging van de overeenkomst de opdrachtgever tevoren informeren over eventuele financiële of kwalitatieve consequenties, of een gewijzigd tijdstip van voltooiing. Eveneens zal DE LEUGENACADEMIE, indien een vaste prijs is overeengekomen, aangeven in hoeverre wijziging van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 7. Betaling

 1. De prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Betaling van de aan DE LEUGENACADEMIE verschuldigde bedragen dient te geschieden direct of binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door DE LEUGENACADEMIE aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 5. Indien DE LEUGENACADEMIE  hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8. Eigendom

 1. Alle door DE LEUGENACADEMIE op de website geleverde zaken, daaronder mede begrepen muziekarrangementen, lesontwerpen, projecten, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van DE LEUGENACADEMIE.
 2. Alle door externe instructeurs op de website geleverde zaken, daaronder mede begrepen muziekarrangementen, lesontwerpen, projecten, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van de des betreffende instructeurs.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendom van DE LEUGENACADEMIE vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 9. Klacht

 1. Klachten over de website dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan DE LEUGENACADEMIE onder vermelding van de aard van de klacht.
 2. Rechtsvordering vervalt na de termijn van 14 dagen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 3. Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. DE LEUGENACADEMIE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling en het verstrijken van een traject van 3 maanden de verplichtingen uit de overeenkomst nog steeds niet of niet volledig nakomt kan DE LEUGENACADEMIE de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft DE LEUGENACADEMIE het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. DE LEUGENACADEMIE is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan DE LEUGENACADEMIE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever.
 2. DE LEUGENACADEMIE is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste onderwijsprestatie en schade door stagnatie die het gevolg is van niet tijdige of deugdelijke prestatie door opdrachtgever.
 3. DE LEUGENACADEMIE is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet, of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 4. Indien DE LEUGENACADEMIE aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het voor uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte bedrag.
 5. Indien, om welke reden dan ook, beperking van de aansprakelijkheid (in rechte) geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van DE LEUGENACADEMIE in elk geval beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast dat wat op dit gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DE LEUGENACADEMIE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DE LEUGENACADEMIE niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. DE LEUGENACADEMIE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DE LEUGENACADEMIE haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DE LEUGENACADEMIE zich de rechten en bevoegdheden voor die DE LEUGENACADEMIE toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door DE LEUGENACADEMIE verstrekte producten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DE LEUGENACADEMIE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. DE LEUGENACADEMIE behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen DE LEUGENACADEMIE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van DE LEUGENACADEMIE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.